Algemene voorwaarden betreffende het Stilteweekend

Artikel 1 Definities

1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Stilteweekend: het Stilteweekend die wordt georganiseerd door Geef Stilte Stem, 

        hierna te noemen Organisator.

1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze

         heeft ingeschreven voor deelname aan het Stilteweekend.

1.3. Hoofdboeker: de Deelnemer die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft

         ingeschreven voor deelname aan het Stilteweekend en die een introducé voordraagt.

1.4. Introducé: een door de Hoofdboeker voorgedragen natuurlijk persoon die zich op een door

         de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Stilteweekend. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Stilteweekend.

1.6. Organisator: Geef Stilte Stem.

 

Artikel 2 Deelname

2.1. Deelname aan het Stilteweekend is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die

         tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Stilteweekend deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier

          volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan op aangegeven

          bankrekeningnummer en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2.3. Indien de Deelnemer verhinderd is, ongeacht om welke reden, om aan het Stilteweekend

         deel te nemen, dan zijn de regels en betreffende kosten van annulering van toepassing uit Artikel 6.

2.4. Indien de Deelnemer te laat voor de start van het Stilteweekend verschijnt, vindt geen (gedeeltelijke)

          restitutie plaats van het inschrijfgeld.

2.5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Stilteweekend geen doorgang

          te laten vinden. Indien het Stilteweekend afgelast wordt, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het Stilteweekend

          te wijzigen. In bedoelde geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.7. Een besluit van de Organisator om het Stilteweekend geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid

          ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en

          huisvestingskosten voorafgaand of aansluitend aan het Stilteweekend.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige

         schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij

         deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

         Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle

         mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

3.2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de

         Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting

         van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de

          verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een

         nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door

         zijn deelname aan het Stilteweekend.

3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als

         gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de

         deelname aan het Stilteweekend. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico

         van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 4 Portretrecht

4.1. Wij nemen geen foto's zonder toestemming van de deelnemers. 

4.2. Indien wij een foto willen gebruiken ter promotie van het Stilteweekend, dan zullen wij altijd toestemming vragen. 

4.3. Wij zullen nooit foto's delen met derden.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.

5.2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de

         persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens

         aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent zijn Evenementen aan de Deelnemer. 

5.3. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden

         van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden,

         respectievelijk dat verstrekken, zal stopzetten.

 

Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden

6.1. Annulering van deelname aan het Stilteweekend is mogelijk. Onderstaande kosten zijn verbonden aan annulering:

        - Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het Stilteweekend ben je het aanbetaalde bedrag (50% van het totale bedrag)

           verschuldigd aan de Organisator.

         - Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het Stilteweekend brengt de Organisator het totale bedrag (100%) in rekening.

6.2. De deelname aan het Stilteweekend geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Echter indien de Deelnemer iemand anders voor hem

          in de plaats wil laten komen dan kan dat onder de volgende voorwaarden:

          - De Deelnemer dient dit uiterlijk 1 week voor aanvang van het Stilteweekend kenbaar te maken bij de Organisator.

          - De vervangende Deelnemer dient alle benodigde persoonsgegevens toe te zenden aan de Organisator.

          - De Organisator annuleert de boeking en stort het geld terug aan de betreffende Deelnemer zodra de boeking en het geld van

            de vervangende Deelnemer ontvangen is.

6.3. Een annulering kan per email naar info@geefstiltestem.nl verstuurd worden. Indien wij niet binnen twee dagen reageren, neem dan voor de

          zekerheid nogmaals contact met ons op!

 

Artikel 7 Geschillenregeling

7.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Deelnemer en de Organisator bestaat is het Nederlands recht van 

        toepassing.

 

Groningen, 1 oktober 2020

Geef Stilte Stem

Kvk-nr: 56729103