Algemene voorwaarden betreffende het Stilteweekend

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Stilteweekend: het Stilteweekend die wordt georganiseerd door Geef Stilte Stem, 

hierna te noemen Organisator.

B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de

Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Stilteweekend.

C. Hoofdboeker: de Deelnemer, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Stilteweekend en die een introducé voordraagt.

D. Introducé: een door de Hoofdboeker voorgedragen natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Stilteweekend. 

E. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Stilteweekend.

F. Organisator: Geef Stilte Stem.

 

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan het Stilteweekend is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die

tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

2. De Deelnemer mag aan het Stilteweekend slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende

inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is

voldaan op aangegeven bankrekeningnummer en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

3. Indien de Deelnemer verhinderd is, ongeacht om welke reden, om aan het Stilteweekend

deel te nemen, dan zijn de regels en betreffende kosten van annulering van toepassing uit Artikel 6.

4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Stilteweekend

geen doorgang te laten vinden. Indien het Stilteweekend tijdig afgelast wordt, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.

5. Indien de Deelnemer te laat voor de start van het Stilteweekend verschijnt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van het inschrijfgeld.

6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het Stilteweekend te wijzigen. In bedoelde geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

7. Een besluit van de Organisator om het Stilteweekend geen doorgang te laten vinden doet geen

aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten,

waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige

schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij

deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle

mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de

Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting

van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de

verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een

nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door

zijn deelname aan het Stilteweekend.

4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als

gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de

deelname aan het Stilteweekend. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico

van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 4 Portretrecht

1. Wij nemen geen foto's zonder toestemming van de deelnemers. 

2. Indien wij een foto willen gebruiken ter promotie van het Stilteweekend, dan zullen wij altijd toestemming vragen. 

3. Wij zullen nooit foto's delen met derden.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen

in een bestand.

2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de

Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de

Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het

verzenden van informatie omtrent zijn Evenementen aan de Deelnemer. 

3. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden, respectievelijk dat verstrekken, zal stopzetten.

 

Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering van deelname aan het Stilteweekend is mogelijk. Onderstaande kosten zijn verbonden aan annulering:

- Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het Stilteweekend ben je het aanbetaalde bedrag (50% van het totale bedrag) verschuldigd aan de Organisator.

- Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het Stilteweekend brengt de Organisator het totale bedrag (100%) in rekening.

2. De deelname aan het Stilteweekend geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Echter indien de Deelnemer iemand anders voor hem in de plaats wil laten komen dan kan dat onder de volgende voorwaarden:

- De Deelnemer dient dit uiterlijk 1 week voor aanvang van het Stilteweekend kenbaar te maken bij de Organisator.

- De vervangende Deelnemer dient alle benodigde persoonsgegevens toe te zenden aan de Organisator.

- De Organisator annuleert de boeking en stort het geld terug aan de betreffende Deelnemer zodra de boeking en het geld van de vervangende Deelnemer ontvangen is.

Een annulering kan per email naar info@geefstiltestem.nl verstuurd worden. Indien wij niet binnen twee dagen reageren, neem dan voor de zekerheid nogmaals contact met ons op!

Wij raden de Deelnemer aan om een eigen reis- en annuleringsverzekering te nemen voor onvoorziene omstandigheden!

 

Artikel 7 Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Deelnemer en de Organisator bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

 

Groningen, 1 oktober 2020

Geef Stilte Stem

Kvk-nr: 56729103